V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující níže uvedené oblasti, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Pokud v rámci JAP FUTURE s.r.o. odhalíte možné pochybení, případně se o něm dozvíte, nebo máte přiměřené důvody domnívat se, že k pochybení došlo, vyzýváme vás, abyste tento incident neprodleně oznámili.

Oznámení lze činit písemně vyplněním formuláře na intranetu: http://intranet.japcz.cz/prijem-oznameni/

Pověřenou osobou je stanovena Bc. Romana Dvořáková, personalistka společnosti.

Zákon o ochraně oznamovatelů poskytuje záruku oznamovateli, v případě, že je  oznámení podáno stanoveným způsobem, že zajistí ochranu totožnosti oznamovatele i důvěrnosti obsahu oznámení. Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Oznamovatel se tímto může dopustit trestného činu pomluvy podle § 184 trestního zákoníku nebo trestného činu křivého obvinění podle § 345 trestního zákoníku. Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí pokuta až do výše 50.000,- Kč. 

JAP FUTURE s.r.o. touto cestou reaguje na právní úpravu na ochranu oznamovatelů, jak je obsažena zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, s cílem podpořit angažovanost jednotlivce směřující k ochraně veřejného zájmu tak, aby se kvůli své iniciativě nemusel obávat odvetného opatření ze strany osoby jednající v rozporu s právními předpisy či kohokoli třetího.